Shajra Nasb (The Genealogical Relation)

 • Hazrat Pir Saidan Shah Sabri (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Pir Mohammad Shah (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Pir Bakhsh Shah (Rehmatullah Alaih) also known as Pir Shah
 • Hazrat Pir Yaseen (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Pir Mohammad Siddique (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Pir Muhammad Shaafi (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Pir Hashim (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Mohammad Asharf (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Habib UIllah (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Hashim (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Qutab (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Atta Ullah (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Mohammad Lehra (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Baha-ud-Din Khurd (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Shiekh Wazeer-ud-Din (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Yaqub (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Pir Yasin (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Tahir (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Ghulam Baha-ud-Din (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Pir Abu-ul-Qasim (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Shah Moeen-ud-Din (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Shahab-ud-Din (Rehmatullah Alaih) also known as Sheikh Lakha
 • Hazrat Pir Abdullah (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Pir Mehsan (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Sheikh Shams-ud-Din (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Shah Abu-al-Khair (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Molana Jalal-ud-Din (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Makhdum Alao-ud-Din (Rehmatullah Alaih)
 • Hazrat Ghous Baha-ul-Haq Zakria also know as Baha-ud-Din Zakria Multani (Rehmatullah Alaih)

©opyright : Shamim Gulzar - e - Saidan